Default image

Klachtenprocedure

Bent u het niet eens met de manier waarop u bent geholpen? Of bent u het niet eens met het besluit dat is genomen? Hieronder leest u wat u kunt doen:

  • Bespreek eerst uw klacht met de betreffende medewerker. De medewerker zal proberen om een oplossing te zoeken. We hopen dat we uw klacht zo kunnen verhelpen.
  • Vindt u dat uw klacht nog steeds niet is verholpen of bent u het niet eens met onze beslissing? Lees dan in stap 2 wat u kunt doen.
  • Neem contact op met de leidinggevende/manager van de betreffende medewerker. We hopen dat deze uw klacht kan verhelpen. Lukt dit nog steeds niet, lees dan in stap 3 wat u kunt doen.
  • Stuur een brief of e-mail met uw klacht naar de directeurbestuurder van SWA. Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat uw klacht is en wat u van ons verwacht.
  • Om uw klacht goed te kunnen beoordelen vraagt de directeurbestuurder binnen 5 werkdagen advies over de klacht aan de interne klachtenadviescommissie. In de interne
    klachtenadviescommissie hebben zitting een lid van de raad van commissarissen, een lid van het bestuur van de Stichting Contactraad SWA en de controller van de SWA.
  • Over uw klacht wordt door de interne klachtenadviescommissie binnen 16 werkdagen een advies verstrekt aan de directeurbestuurder.
  • Uiterlijk binnen 6 weken ontvangt u een schriftelijke reactie. Bent u ook nu niet eens over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u stap 7 overwegen.
  • Vanaf 1 januari 2019 kunt u de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen over uw klacht. Dit kan alleen als u eerst heeft geprobeerd er samen met ons uit te komen.