Default image

Aanvragen bouwvergunning

Wanneer u een garage, carport of een ander bouwwerk bij uw woning wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen en van het college van burgemeester en wethouders. Voor veel bouwwerken moet een bouwvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. U kunt deze aanvraag bij SWA indienen. Als wij geen bezwaar hebben tegen uw bouwplannen, dan zorgen wij ervoor dat uw bouwaanvraag bij de gemeente wordt ingeleverd. Voor een aantal bouwwerken is geen bouwvergunning nodig, mits het plan aan bepaalde voorwaarden voldoet. Alle andere bouwplannen moeten worden voorgelegd aan de gemeente. Deze toetst ze dan vooraf op een aantal door de wet voorgeschreven punten. Sommige (kleinere) bouwwerken doorlopen een ‘lichte’ bouwvergunningsprocedure en ondergaan daarbij een minder uitgebreide toets dan bouwwerken die aan een ‘reguliere’ bouwvergunningsprocedure worden onderworpen.

Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

De woningwet kent drie categorieën bouwwerken: bouwvergunningsvrije, licht-vergunningsplichtige en regulier-vergunningsplichtige bouwwerken. Wilt u weten of uw bouwplan vergunningsvrij kan worden uitgevoerd of dat het bouwplan toch bij de gemeente moet worden ingediend? U kunt de SWA of de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Achtkarspelen vragen om meer informatie.

Tekeningen en formulieren

Bij een bouwaanvraag horen ook een aantal tekeningen en formulieren. De aanvraagformulieren kunt u in tweevoud van de woningstichting ontvangen. Deze formulieren dient u volledig in te vullen. Bij de aanvraagformulieren horen ook tekeningen van het te bouwen object. Iedere tekening moet in vijfvoud worden aangeleverd. Wat er op deze tekeningen moet worden aangegeven staat hieronder vermeld.

 • Situatietekening van het perceel waarop de plaats van het bouwwerk staat aangegeven (minimaal schaal 1:100)
 • Alle gevelaanzichten van het bouwwerk (minimaal schaal 1:100)
 • Plattegrond van het bouwwerk (minimaal schaal 1:100)
 • Langs- en dwarsdoorsnede van het bouwwerk (minimaal schaal 1:100)
 • Een complete maatvoering van het bouwwerk zoals de hoogtes ten opzichte het peil van de bestaande woning, deuren raamopeningen, enzovoort. (minimaal schaal 1:100)
 • Constructies van vloeren, wanden, dak, rioleringen, hemelwaterafvoer en funderingen (minimaal schaal 1:100)
 • Bewegingsrichtingen van deuren en ramen
 • Plaats van de tegelpaden en erfafscheidingen (minimaal schaal 1:100)

Spelregels van de SWA

Wij adviseren u om de door ons gemaakte spelregels op te volgen. Hiermee voorkomt u dat wij bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Hieronder zijn ze voor u op een rijtje gezet.

 • Houd rekening met afdoende afvoer op de bestaande of nieuwe riolering.
 • Gemeenschappelijke (voet)paden moeten in stand blijven.
 • Het onderhoud van het gebouwde blijft voor uw rekening.
 • Het is in uw en in ons belang dat het gebouwde keurig wordt afgewerkt en onderhouden.
 • Houd er bij een eventuele verhuizing rekening mee dat u géén invloed kunt uitoefenen op de toewijzing van de woning aan een andere huurder.
 • Een volgende huurder mag bij een eventuele verhuizing geen nadeel ondervinden van het gebouwde. U maakt een afspraak met de volgende huurder of het gebouwde kan worden gehandhaafd of door u moet worden afgebroken.
 • Bij eventuele afbraak zorgt u ervoor dat u de woning en het erf volledig en in goede staat herstelt.
 • Bij schade aan de woning veroorzaakt door de bouw van het aangevraagde, repareert u de schade. U zorgt ervoor dat omwonenden tijdens de bouw geen overlast ondervinden van uw werkzaamheden.
 • Wij adviseren u géén betonvloer te storten in een nieuw te bouwen garage.
 • U zorgt zelf voor verzekering van het object (opstalverzekering).
 • Ons personeel moet altijd de mogelijkheid houden om voorkomende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan daken, gevels, goten, kozijnen en dergelijke van de bestaande opstallen. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van steigers en ladders.
 • Verder verwachten wij van u dat u voldoet aan alle eisen die door de gemeente in het kader van het Bouwbesluit aan de bouw en het gebruik van het gebouwde worden verbonden.
 • Wij adviseren u ook om alle aanwijzingen van onze technische dienst op te volgen.

Administratiekosten

Er zijn wel administratiekosten verbonden aan de aanvraag voor een bouwvergunning . Dit is een eenmalig bedrag van € 25. Wanneer u de aanvraag bij SWA indient, krijgt u een brief thuis gestuurd waarin de kosten en de spelregels staan vermeld. Het is de bedoeling dat u de brief voor akkoord getekend terugstuurt naar SWA. Als de brief bij ons binnen is en het bedrag betaald is, dan zorgen wij ervoor dat uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de gemeente. U krijgt vervolgens van de gemeente bericht dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Kosten voor de bouwvergunning worden rechtstreeks door de gemeente bij u in rekening gebracht.